Home Team Events Gallery
                  
 
Home Team Events Gallery Join ACM About US

Members Of ACM UEM Jaipur Student Chapter

Name Email Id
Tapasundar Kar tapasundar1@gmail.com
Kaunteya Shaw kaunteyashaw@gmail.com
Supratik Sen supratiksen007@gmail.com
Souvik Maji souvikmaji777@gmail.com
Debdeep Majumdar debdeepmaj@gmail.com
Rittick Jana rittickjana96@gmail.com
Soumajit Das soumajitsouma@gmail.com
Sattwik Adhikari sattwik.adhikari9@gmail.com
Abhinandan Datta abhinandandatta03@gmail.com
Jayati Banerjee jayati.banerjee100@gmail.com
Saraswata  Roy  saraswataroy21@gmail.com
 Subhrasalil  Bhattacharya   jaybhattacharya111@gmail.com 
Siddhartha Sarkersidd.sparta@yahoo.com
Abhishekn Tiwariknightisabhishek@gmail.com
 Saurav Deb   sauravdeb98@gmail.com